آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پژوهش در عمل


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
پژوهش در عمل

واژه انگلیسی
Action research

توضیحات
نوعی پژوهش سازمانی است که هدف‌ آن درگیر ساختن کارکنان در کلیّه مراحل تحقیق است. این امر به بالندگی در توسعه و بهبود سازمان کمک می‌کند و در افزایش دانش نظری و آکادمیک نیز مؤثر است. در این نوع پژوهش کوشش می‌شود تا با همکاری و مشارکت اعضای گروه ، مشکل تعیین شده و راه‌حلهای عملی برای آن جستجو گردد. فرایند پژوهش در عمل شامل قدمهای زیر است: تشخیص مشکل ، جمع‌آوری اطّلاعات ، برگشت اطلاعات به اعضای گروه ، بحث در بارۀ اطّلاعات با اعضای گروه ، طرح‌ریزی عملیات و بالاخره اجرای عملیّات. این واژه به صورت Action training & Research نیز وجود دارد.