آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش آموزش مهارتهای رهبری


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
روش آموزش مهارتهای رهبری

واژه انگلیسی
Action - centred leadership

توضیحات
این عبارت اولین بار به وسیلهٔ یکی از نویسندگان انگلیسی به نام جان آدیرJone Adair به کار برده شد؛ به این معنی که رهبری از طریق آموزش می‌توان به افراد یاد داد. روش کار به این ترتیب است که افراد را به انجام دادن یک رشته کارهای مشخصّ که از رهبر انتظار می‌رود وادار می‌کنند. در واقع محتوای برنامه آموزش مهارتهای رهبری است. این رو.ش بر این پیش فرص مبتنی است که "رهبران رهبر زائیده نمی‌شوند بلکه در محیط ساخته می‌شوند".