آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عامل آشنایی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
عامل آشنایی

واژه انگلیسی
Acquaintance factor

توضیحات
هرگاه معیار استخدام فرد ، شناخت و آشنایی دیگری از او باشد عامل آشنایی اساس استخدام است.