آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نسبت سریع ، نسبت آنی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نسبت سریع ، نسبت آنی

واژه انگلیسی
Acid test ratio (quick ratio)

توضیحات
نسبت قدرت پرداخت ، نسبت دارائیهای قابل تبدیل به نقد در مقابل بدهیهای جاری. این نسبت نشان می‌دهد که تا چه میزان یک شرکت قادر به پرداخت بدهی‌های خود است. فرمول آن عبارت است از: اوراق بهادار قابل فروش+حسابهای جاری+ وجوه نقدی ---------------------------------------------------------- =نسبت سریع بدهیهای جاری