آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مبنای تعهدی ، سیستم تعهدی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
مبنای تعهدی ، سیستم تعهدی

واژه انگلیسی
Accrual basis

توضیحات
سیستم تعلق‌پذیری ، یکی از اصول حسابداری که بر مینای آن کلیّهٔ درآمدها و هزینه‌ها طی یکسال مالی ، صرفنطر از این که چه زمانی دریافت یا پرداخت شده است ، باید در حسابها ثبت شوند.