آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فرمول تجزیه و تحلیل میزان تغییرات استخدام


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
فرمول تجزیه و تحلیل میزان تغییرات استخدام

واژه انگلیسی
Accession rate analysis formula

توضیحات
فرمول تجزیه و تحلیل میزان تغییرات استخدام عبارت است از تعیین نرخ استخدام ، محاسبهٔ نرخ خروج از خدمت و به دست آوردن تفاضل آنها. در صورتی که نتیجهٔ حاصله مثبت باشد ، نشاندهندۀ افزایش نیروی کار و در صورتی که منفی باشد ، نشانگر کاهش نیروی کار در سازمان است.