آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استخدام ، به کارگیری ، الحاق ، افزایش درارزش


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
استخدام ، به کارگیری ، الحاق ، افزایش درارزش

واژه انگلیسی
Accession

توضیحات
استخدام کارمند جدید یا به کارگیری مجدّد کارمند قدیم.