آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زمان دسترسی ، زمان دستیابی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
زمان دسترسی ، زمان دستیابی

واژه انگلیسی
Access time

توضیحات
زمانی که برای گرفتن اطلاعات از کامپیوتر صرف می‌شود؛ فاصلهٔ زمانی از لحظه درخواست اطلاعات تا لحظهٔ تحویل اطلاعات.