آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیرنده ، قبولی‌نویس ، پذیره‌نویس


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
پیرنده ، قبولی‌نویس ، پذیره‌نویس

واژه انگلیسی
Acceptor

توضیحات
قبول کنندهٔ برات ، کسی که بروات ارزی و تعهدات ناشی از آن را می‌پذیرد.