آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پذیرش ظهرنویسی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
پذیرش ظهرنویسی

واژه انگلیسی
Acceptance supra protest

توضیحات
قبولی ظهرنویسی برات از طرف شخص ثالث به منظور حفظ حیثیت صادر کننده برات.