آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمونه‌گیری برای پذیرش ، نمونه‌گیری قابل قبول


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نمونه‌گیری برای پذیرش ، نمونه‌گیری قابل قبول

واژه انگلیسی
Acceptance sampling

توضیحات
نمونه‌برداری جهت سطح قابلیت قبول کالا ، بررسی تصادفی یک نمونه کالا جهت تعیین نقایص و عیوب احتمالی ْآن. در حسابداری عبارتی است که در مورد تعیین سطح حداقل اشتباهات یا خطا در حسابرسی به کار می‌رود.