آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پذیرش قبولی ، پذیرفتن و قبول کزدن


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
پذیرش قبولی ، پذیرفتن و قبول کزدن

واژه انگلیسی
Accept

توضیحات
در مبادلات ارزی عبارت از پذیرش یروات ارزی ممکن است مشروط یا غیرمشروط باشد.