آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شتاب ، تسریع


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
شتاب ، تسریع

واژه انگلیسی
Acceleration

توضیحات
در مالیّه ، قید شرطی که بر اساس آن هرگاه یکی از اسناد بدهی شخص نکول شود خودبه خود سایر پرداختهای آتی او هم ، به روز برمی‌گردد.