آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پاداش اضافه تولید


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
پاداش اضافه تولید

واژه انگلیسی
Accelerating premium

توضیحات
پرداخت اضافی بر اساس تولید؛ نوعی نظام پرداخت که در آن به منظور ایجاد انگیزش در کارکنان ، افزایش تولید ، مبنای پرداخت اضافی قرار می‌گیرد.