آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرویس خلاصه‌نویسی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
سرویس خلاصه‌نویسی

واژه انگلیسی
Abstract service

توضیحات
خدماتی که از طریق کتابخانه‌ موسسه‌ها در زمینهٔ خلاصه مقاله‌ها ، گزارشها ، رساله‌ها به ارباب رجوع و متقاضیان ارائه می‌شود. این خلاصه به افراد امکان می‌دهد از مطالب اصلی مقاله‌ها و گزارشها ، بدون مطالعه مفصلّ آنها آگاه شوند و همچنین متقاضیان را در انتخاب متون مورد نظر از طریق مطالعهٔ خلاصهٔ آنها یاری می‌دهد.