آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ بهره بر پایهٔ اِمساک


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نظریهٔ بهره بر پایهٔ اِمساک

واژه انگلیسی
Abstinence theory of interest

توضیحات
نظریهٔ بهرۀ چشم‌پوشی ، وجهی که بابت چشم‌پوشی از مصرف پرداخت می‌شود.