آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هزینه‌یابی جزمی ، هزینه‌یابی یک کاسه


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
هزینه‌یابی جزمی ، هزینه‌یابی یک کاسه

واژه انگلیسی
Absorption costing (fill cost)

توضیحات
اصلی که طبق آن هزینه‌های یک کالا بر مبنای کلیه انواع مختلف هزینهٔ تولید (ثابت ، متعیر ، نیمه متغیر) محاسبه می‌شود و کلیهٔ هزینه‌های مربوط به آن فعالّیت با هم ادغام شده و هزینهٔ کل را تشکیل می‌دهد.