آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حکومت مطلقه


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
حکومت مطلقه

واژه انگلیسی
Absolutism

توضیحات
حکومتی که در آن ، اِعمال حق حاکمیت در دست یک فرد یا تعداد معدودی از افراد تمرکز یافته باشد بدون اینکه با نظارتی از سوی مردم همراه باشد.