آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اولویت کامل


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
اولویت کامل

واژه انگلیسی
Absolute priority

توضیحات
حق طلبکاران و سهامداران ممتاز است که بیشتر از دیگران طلب خود را دریافت می‌کند.