آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تمامّیت مسئولیت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
تمامّیت مسئولیت

واژه انگلیسی
Absoluteness of responsibility

توضیحات
اصلی که بر مبنای آن مدیر نمی‌تواند تمام اختیاراتش را تفویض کند و در هر حال مسئولیت اعمال و کارهای مرئوسان را نیز به عهده دارد.