آفتاب

واژه نامه های آفتاب

غیبت دائم یا مزمن ، غیبت عادت شده ، غیبت مداوم


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
غیبت دائم یا مزمن ، غیبت عادت شده ، غیبت مداوم

واژه انگلیسی
Absence, chronic (absence-habitual)

توضیحات
عدم حضور کارمند که به صورت عادت در آمده و به صورت عادت شده است.