آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لغو قرارداد ، منسوخ کردن قرارداد


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
لغو قرارداد ، منسوخ کردن قرارداد

واژه انگلیسی
Abrogation of agreement

توضیحات
ملغی ساختن یک قرارداد یا بخشی از آن.