آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اصل قدرت پرداخت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
اصل قدرت پرداخت

واژه انگلیسی
Ability to pay basis

توضیحات
تعیین حقوق بر اساس قدرت پرداخت ، تعیین حقوق بر اساس قدرت کارفرما در پرداخت آن.