آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه‌نویسی کاربُردی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برنامه‌نویسی کاربُردی

واژه انگلیسی
Application programmer

توضیحات
برنامه‌نویس کامپیوتر که برنامه‌های کاربُردی را می‌نویسد.