آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فضای آدرس‌دهی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
فضای آدرس‌دهی

واژه انگلیسی
Address space

توضیحات
محدودۀ کامل آدرس‌هایی که برای یک‌نفر استفاده کننده از کامپیوتر در دسترس می‌باشد.