آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تخمیدگی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
تخمیدگی

واژه انگلیسی
Zygosity

توضیحات
حالت درهم آمیختگی به‌خصوص اگر از یک تخمک یا بیش از یک تخمک مشتق شده باشد یا اگر دارای ژن‌های یک جور یا ناجور برای نشان دادن صفات مغبنی باشند.