آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حیوان‌شناسی، جانورشناسی، زیاشناسی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
حیوان‌شناسی، جانورشناسی، زیاشناسی

واژه انگلیسی
Zoology

توضیحات
دانش شکل طبیعت و طبقه‌بندی حیوانات