آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گیتاشناسی جانوری، زیاگیتاشناسی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
گیتاشناسی جانوری، زیاگیتاشناسی

واژه انگلیسی
Zoogeography

توضیحات
مطالعه انتشار حیوانات زنده در روی زمین