آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گرفته‌شده از پوست حیوانی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
گرفته‌شده از پوست حیوانی

واژه انگلیسی
Zoodermic

توضیحات
در مورد گرافت‌هائی که از جنس پوست حیوانات درست شده باشد، به‌کار می‌رود.