آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه کوچک مژگانی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه کوچک مژگانی

واژه انگلیسی
Zonula ciliaris

توضیحات
سیستمی از رشته‌ها که بین جسم مژگانی و استوای عدسی قرار دارد و عدسی را در جای خود نگه می‌دارد.