آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه زین


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه زین

واژه انگلیسی
Zone of Zinn

توضیحات
سیستمی از رشته‌ها که بین جسم مژگانی و استوای عدسی قرار دارد و عدسی را در جای خود نگاه می‌دارد.