آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه خطر


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه خطر

واژه انگلیسی
Zone of alarm

توضیحات
قسمت بالائی داخلی حفره فوق خاری که نشاندهنده پیشرفتگی زیاد قله ریه است و در آنجا اولین نشانه‌های ضایعات سلی دیده می‌شود.