آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه وستفال


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه وستفال

واژه انگلیسی
Westphal's zone

توضیحات
منطقه‌ای در ستون خاکستری عقبی نخاع در ناحیه کمری که گفته می‌شود حاوی رشته‌های خروجی مربوط به رفلکس کشککی است.