آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه انتقالی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه انتقالی

واژه انگلیسی
Transition zone

توضیحات
حلقه‌ای در استوای عدسی چشم که در آن رشته‌های اپی‌تلیال تبدیل به رشته‌های عدسی می‌شوند.