آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه حاشیه‌ای لیسر


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه حاشیه‌ای لیسر

واژه انگلیسی
Lissauer's marginal zone

توضیحات
لبه‌ای از ماده سفید که بین قله شاخ عقبی و پیرامون نخاع قرار دارد.