آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه بین‌پلکی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه بین‌پلکی

واژه انگلیسی
Interpalpebral zone

توضیحات
قسمتی از قرنیه که به‌هنگام باز بودن چشم به‌وسیله پلک پوشیده نیست.