آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه میانی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه میانی

واژه انگلیسی
Intermediate zone

توضیحات
قسمتی از میدان بینائی که مابین پانزدهمین و چهل‌وپنجمین حلقه‌های تمرکزی قرار دارد.