آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه تعادل


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه تعادل

واژه انگلیسی
Equivalence zone

توضیحات
در آزمون ته‌نشینی وقتی از آنتی‌ژن است که در آن ته‌نشینی سرم امکان‌پذیری می‌شود.