آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه زیستی حرکتی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه زیستی حرکتی

واژه انگلیسی
Biokinetic zone

توضیحات
درجه حرارتی که یاخته‌های زنده در آن درجات قادر به زیستن هستند که این درجه مابین ۱۰ تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد است.