آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مناطق شکمی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
مناطق شکمی

واژه انگلیسی
Abdominal zone's

توضیحات
سه منطقه که سطح شکم را به‌وسیله سه خط عرضی به آن تقسیم می‌کنند و به‌نام‌های زیردنده‌ای با اپی‌گاستریک، مزوگاستریک و هیپوگاستریک نامیده می‌شوند.