آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه، احاطه کردن؛ کمربند؛ منطقه کمربندی، زون، نواره


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه، احاطه کردن؛ کمربند؛ منطقه کمربندی، زون، نواره

واژه انگلیسی
Zone

توضیحات