آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه شانه‌ای


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه شانه‌ای

واژه انگلیسی
Zona pectinata

توضیحات
قسمت خارجی تیغه قاعده‌ای مجرای حلزون گوش که از رشته‌های کورتی تا رباط مارپیچی کشیده شده است.