آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه اینسرتا


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه اینسرتا

واژه انگلیسی
Zona incerta

توضیحات
آمیزه‌ای از ماده خاکستری و ماده سفید بین هسته زیرتالاموسی و لایه پشتی ماده سفید هیپوتالاموس