آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه بواسیری


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه بواسیری

واژه انگلیسی
Zona hemorrhoidalis

توضیحات
قسمتی از مجرای مقعدی که از چین‌های مخرج به‌سوی مقعد امتداد داشته و حاوی شبکه سیاهرگی راست‌روده‌ای است.