آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه دندانه‌ای


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه دندانه‌ای

واژه انگلیسی
Zona denticulata

توضیحات
منطقه درونی تیغه قاعده‌ای مجرای حلزوی همراه با حاشیه تیغه مارپیچی استخوانی