آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ توانائی پرداخت


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نظریهٔ توانائی پرداخت

واژه انگلیسی
Ability-to-pay Theory

توضیحات
نگرشی است به مالیات، بدین مضمون که بار مالیات باید بر پایهٔ توانائی پرداخت توزیع شود. این نظریه براساس مفهوم برابری ایثار قرار دارد