آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ توانائی پرداخت مالیات


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نظریهٔ توانائی پرداخت مالیات

واژه انگلیسی
Ability-to-pay Tax, Theory of

توضیحات
بنابراین اصل، مالیات باید براساس درآمد یا ثروت مالیات دهنده وضع شود نه بر مأخذ منافع مستقیمی که مؤدی از دولت به‌دست می‌آورد. م. Ability-to-pay principle of taxation