آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تحلیل حرکت صعودی تند؛ تحلیل جهشی پدیده


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
تحلیل حرکت صعودی تند؛ تحلیل جهشی پدیده

واژه انگلیسی
Zoom Analysis

توضیحات
منظور تحلیل متمرکز و سریع یک پدیده مانند اشتغال در ابعاد یک کارخانه، در کشور و یا در جمعیت است.