آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه‌بندی؛ ناحیه بندی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
منطقه‌بندی؛ ناحیه بندی

واژه انگلیسی
Zoning

توضیحات
برنامه‌ریزی برای یک منطقهٔ شهری یا قلمرو وسیع‌تر به ترتیب و به منظوری که با افزایش شمار نفوس بیشترین تسهیلات، فایده و زیبایی برای ساکنان تأمین گردد.