آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرخ منطقه‌ای


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نرخ منطقه‌ای

واژه انگلیسی
Zone Rate

توضیحات
در کارهای فواید عمومی، نظام نرخی که تحت آن سرزمین مورد نظر به مناطقی دارای اختلاف هزینهٔ تقسیم شده است و نرخها در درون یک منطقه برای خدمت یکنواخت می‌گردد ولی میان نواحی تفاوت باقی می‌ماند.